Üdvözli a www.LiLLi.hu! Belépés | Regisztráció | Elfelejtett jelszó

Hírlevelek

Hírlevelünkkel Ön is informáltabb lehet!


Cikkeinkben tájékoztatjuk, hogyan alkalmazhatja ön a méhészeti termékeket Saját és családja egészségének megvédése érdekében. A tudományos eredményeket folyamatosan dolgozzuk fel!

Ez egy bizalmasan kezelt levelezőlista, amely semmilyen körülmények között nem kerül illetéktelen kezekbe. Ha szeretne, bármikor lejelentkezhet a listáról. Regisztráljon MOST! A jövő sikerkönyve múlhat ezen.Általános szerződés az író és a portál között

Általános kiadói szerződés feltételek

A szerződő felek megállapodnak, hogy jelen általános szerződési feltételek mellett egymással kiadói szerződést kötnek, az alábbiak szerint:


Kiadó adatai:
Kiadó cégneve: CCSi számítástechnikai korlátolt felelősségű társaság
Székhelye: 1139 Budapest, Váci út 85.
Cégjegyzékszáma:
Adószáma: 12739057-2-41
E-mail címe: info@LiLLi.hu

Mű adatai:
A mű címe: ……………………………………………………..
Műfaja (szépirodalmi mű, tudományos mű, szakdolgozat stb.) ………………………..

1./ A Kiadó vállalja, hogy a Szerző művét magyar nyelven elektronikusan és/vagy nyomdai előállítás útján papír alapú formában közzéteszi. A Szerző vállalja, hogy a közzétételhez szükséges feltételeknek eleget tesz. A Szerzőnek a jelen szerződés elfogadásától számított 8 napig lehetősége van arra, hogy jelen szerződést egyoldalúan, bármilyen jogkövetkezmény nélkül felmondja. A Szerző ilyen igényét elektronikusan juttatja el a Kiadóhoz. A szerződés felmondása esetén a Szerző megadott adatai valamint a Kiadóhoz eljuttatott mű a Kiadó adatbázisából törlésre kerülnek.


2./ A mű átadása a Kiadó részére

A Szerző a művet elektronikus úton és a Kiadó által meghatározott formátumban (word vagy pdf) juttatja el a Kiadóhoz. Az eljuttatáshoz szükséges teendőket, technikai feltételeket a jelen weboldal más linkje tartalmazza. A Szerző kijelenti és szavatolja, hogy az eljuttatott mű saját szellemi termékét képezi, azon másnak sem személyhez fűződő, sem vagyoni joga, követelése nem áll fenn. A Kiadó nem felelős semmiféle olyan kárért, amely ezen szerződéses rendelkezés megszegéséből ered.


3./ Elektronikus közzététel

A Szerző kifejezetten hozzájárul, hogy a Kiadó a hozzá eljuttatott művet saját elektronikus rendszerében tárolhatja, másolhatja és a Szerző választása szerint elektronikus és/vagy nyomdai úton közzéteheti. A Szerző jelen általános kiadói szerződés feltételeinek elfogadásával hozzájárul, hogy a Szerző választása szerint a Kiadó a teljes művet vagy legalább a szerző által kiválasztott műrészletet, továbbá a borítólapokat és tartalomjegyzéket elektronikus formában közzétegye. Az elektronikus közzétételért a Szerzőt díjazás nem illeti meg, illetve a Kiadó a Szerzővel szemben költséget nem számít fel. A Kiadó döntési jogkörébe tartozik, hogy a közzététel a betekintési jog korlátozása nélkül vagy feltétellel (pl. regisztráció) történjen.

Az elektronikus közzététellel alapján kívülállók részéről történő további jogosulatlan felhasználásért a Kiadót semmiféle jogi, anyagi felelősség nem terheli, ezen felelősséget a Kiadó kifejezetten kizárja, az ebből fakadó igény érvényesítésének jogáról a Kiadóval szemben a Szerző kifejezetten lemond.


4./ Nyomdai előállítás

A mű kinyomtatott formában történő közzétételére akkor kerülhet sor, ha a műre a Kiadóhoz legalább egy példány megrendelés beérkezik.

 

Nyomdai előállítás esetén a Kiadó a művet nyelvtanilag külön megállapodás és díjazás ellenében lektoráltatja. A Szerzőnek joga van a Kiadó szolgáltatásán kívül saját költségviselés mellett a lektorálásra, profi korrektor igénybevételével. Ugyanezen rendelkezések vonatkoznak a feltöltött képekhez (ábrákhoz, grafikonokhoz stb.) tartozó képaláírásokra is. A felhasznált képek tekintetében a Szerző szavatolja, hogy annak közlése másnak sem a személyhez fűződő sem vagyoni jogát nem sérti. A tördelést a Kiadó a rendelkezésre álló programok segítségével végzi. Amennyiben a Szerzőnek ettől eltérő tördelési igénye van, ezt a Kiadó felé jelezheti és saját költségére elvégeztetheti. A lektorálás nélkül kinyomtatott mű nyelvhelyességi hibáiért sem a Kiadó, sem a nyomda nem felelős.

A műben található képek színmegfelelőségéért a Kiadó nem felelős, amennyiben azokat a Szerző elektronikus úton juttatta el a Kiadóhoz. A képek mérete a nyomtatott oldal formátumához, elhelyezése pedig a tördeléshez igazodik.

5./ A Kiadó nyilvántartja a műre beérkezett rendeléseket, arról a Szerzőt elektronikus úton értesíti és a rendelésállomány ellenőrzését elektronikus úton a Szerző részére lehetővé teszi. Amennyiben a jelen szerződési feltételek elfogadása és a megrendelés beérkezése között 8 nap még nem telt el, a Kiadó a megrendelést csak a 9. naptól kezdődően teljesítheti. A Kiadó a kételkedésre okot adó megrendeléseket elektronikus vagy egyéb módon ellenőrizheti, és kétség esetén a megrendelés állományból törölheti.

 

A Kiadó a külföldről érkező megrendeléseket csak akkor köteles teljesíteni, ha a vevő a mű teljes vételárát és a megrendelés teljesítéséhez szükséges járulékos költségeket (pl. szállítás) előre kifizeti.

A Szerzőnek lehetősége van arra, hogy a nyomdai előállítás előtt a mű nyomdakész formáját ellenőrizze. A nyomtatott mű formátumát (méretét: A/4, A/3 stb.) a kötésmódot, a betűtípust a Szerző a Kiadó által biztosított lehetőségeken belül választhatja ki. Amennyiben a mű A/4 formátumban a 100 nyomtatott oldalszámot meghaladja, a Kiadó dönthet úgy, hogy a mű nem egy kötetben, hanem több kötetben jelenik meg. A több kötetben megjelenő műre is jelen szerződés feltételei irányadók. A több kötetes mű kiadásával járó többletköltségek (pl. borítóköltség) a Szerzőt terhelik.

6./ Elszámolás

Az első nyomdai előállítás költsége a Szerzőt terheli, a minimum példányszám 50 darab, a köteles példányok nyomdaköltsége a szerzőt terheli. Újranyomtatásnál a nyomdaköltséget a Kiadó a megrendelésből beérkező összegből vonja le, erről utólag számol el a Szerző felé. A nyomdaköltségről a Kiadó a szerzőt előzetesen tájékoztatja. A felek közötti elszámolás úgy történik, hogy a megrendelések teljesítése alapján befolyt eladási árból a Kiadó levonja az előállításhoz (pl. nyomdaköltség) és az egyedi megrendelések teljesítéséhez (pl. postaköltség, szállítás) kapcsolódó költségeit, további 10 %-os általános költséget, majd a fennmaradó összeg a Kiadó és a Szerző között 50-50 % arányban oszlik meg. Amennyiben többszerzős a mű, akkor ezen szerzői jogdíj (50 %) a szerzők között egyenlő arányban oszlik meg, függetlenül a szerzőre eső oldalak számától. Pl. 7 szerző esetén a szerzőre eső (50%) díj hetede jut minden egyes szerzőre. Amennyiben a lektorálást a Kiadó végzi, annak költségeit a Szerzőnek előlegeznie kell. Amennyiben a mű könyvesbolti forgalomba is kerül (terjesztés) a nagykereskedelmi és/vagy kiskereskedelmi árrés ugyancsak költségnek minősül, és mind a Szerző, mind a Kiadó bevételét csökkenti.

A szerződő felek megállapodnak, hogy a nyomdai úton előállított mennyiség az elszámolás szabályait nem változtatja meg. A Szerzőt megillető jogdíj aránya akár egy példány előállításánál sem csökken, illetve a példányszám növekedése a szerzői jogdíj arányát nem növeli. A Kiadó szerzői jogdíjelőleget nem fizet, a jövőben alkotandó műre kiadói szerződést nem köt.

A Szerzőt megillető szerzői jogdíjból a Kiadó a személyi jövedelemadó előleget a vonatkozó szabályok szerint levonja.

A Kiadó a Szerzővel havonta, hónap végén elektronikus úton elszámol. Az elszámolásnak tartalmaznia kell a tárgyidőszakban teljesített megrendelések számát, a befolyt árbevételt, a felmerült költségeket, a Szerzőt megillető bruttó szerzői jogdíjat, a személyi jövedelemadóval csökkentett kifizetendő nettó szerzői jogdíjat és a Kiadót megillető összeget. Amennyiben a mű könyvesbolti forgalomba kerül oly módon, hogy a könyveladást végző nagy- vagy kiskereskedő fizetési kötelezettsége a mű tényleges eladása után áll be, a Kiadó a Szerzővel abban az időpontban (tárgyhónapban) számol el, amelyben a könyvkereskedő a mű könyvkereskedői jutalékkal csök­kentett eladási árát a Kiadó részére kifizeti. A Kiadó nem felelős a könyvkereskedők késedelmes fizetéséért. A Szerző jelen szerződés elfogadásával kijelenti, hogy ilyen oknál fogva a Kiadóval szemben semmiféle jogcímen igényt nem támaszt.

Amennyiben a már elszámolt tételek után a következő tárgyhónapban/hónapokban újabb meg­ren­delés nem érkezik, a Kiadó ún. nullás elszámolást a Szerző felé nem küld.
A Kiadó az elszámolás alapján, legkésőbb az elszámolási hónapot követő hatodik hónap utolsó napját követő 5. napig banki átutalás útján fizeti meg a Szerzőt megillető jogdíjat. A Szerző a bankszámlaszámát külön írásbeli nyilatkozatban (levél, telefax) közli a Kiadóval. Az átutalás bankköltségét a Kiadó viseli.


7./ Speciális felelősségi szabályok

A Kiadó nem felelős az általa elektronikusan tárolt adatok – ideértve magát a művet is – meg­sem­mi­süléséért, megsérüléséért ha ezen események tőle független vagy olyan oknál fogva következtek be amelyet a legnagyobb gondosság mellett sem lehetett előre látni, megelőzni vagy elhárítani. A Szerző felelősségi körébe tartozik, hogy a mű elektronikus példányával a Kiadó részére történő átadástól (eljuttatástól) függetlenül rendelkezzen. A Kiadó nem felelős a Szerző számítástechnikai, informatikai eszközeinek hibáiért, az elektronikus kapcsolattartásban bekövetkezett hibákért, időszakos vagy tartós zavarokért, ha azok a szolgáltatók érdekkörében bekövetkező okból állnak elő. A Kiadó a saját érdekkörében előálló hibákat 24 órán belül kiküszöböli. Elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetére ez a határidő nem vonatkozik. A Ki­a­dó az elektronikusan küldött értesítéseket, elszámolásokat olyan formában közli, hogy azokat a Szerző kinyomtathassa.

A Szerző felelős az átadott mű (képek) jogtisztaságáért.

8./ Közzététel megtagadása

A Kiadó a mű közzétételét (kiadását) indokolás nélkül megtagadhatja, ha - a Szerző személye nem ellenőrizhető, vagy az ellenőrzés eredménytelen maradt,

- ha a mű jogtisztaságával kapcsolatban kétségek merülnek fel,
- ha a mű tartalmának közlése (ideértve a képanyagot is) jogszabályba ütközik.

Ezen rendelkezések irányadók arra az esetre is, ha az első kiadás (elektronikus közzététel) már megtörtént, de a megjelölt megtagadási ok csak később jut a Kiadó tudomására.


9./ Nyilatkozatok közlése

A felek nyilatkozataikat elsősorban elektronikus úton közlik egymással. A szerződő felek elfogadják, hogy az elektronikus úton küldött értesítés írásbeli értesítésnek minősül. Az elektronikus vagy postacímek, a telefon és fax számok megváltozását a Kiadó a honlapján közzéteszi, a Szerző a regisztrációs adatlapon módosíthatja. A Szerző a személyes adatait a regisztrációs adatlapon nem módosíthatja. A Kiadó a Szerző személyes adatait addig tarthatja nyilván, ameddig jelen szerződés hatályban van. A Szerző hozzájárul, hogy a Kiadó a tudomására jutott adatokból önálló adatbázisokat képezzen. (például keresési adatbázisok kialakítása a szerzők neve, műcímek, műfajok, tartalmi adatok stb. alapján) A Kiadó a személyes adatokat köteles titkosan kezelni, és azokat kívülálló részére semmilyen célból (reklám, tudományos kutatás) nem adhatja át. A megrendelés állományra, bevételre, elszámolásra vonatkozó adatok üzleti titoknak minősülnek.

10./ Jelen általános kiadói szerződés feltételek elfogadásával a felek között kiadói szerződés jött létre, amelyet a felek írásbeli szerződésnek elfogadnak. Jelen szerződés a feltételek elfogadásával kizárólagos kiadói jogot biztosít a Kiadó számára a mű magyar nyelvű kiadására, tekintet nélkül arra, hogy a mű melyik országban kerül forgalmazásra. A Szerző jelen feltételek elfogadásával ki­je­lenti és szavatolja, hogy a műre másnak kizárólagos felhasználási engedélye nincsen.

 

11./ Jelen szerződés 2 év után automatikusan megszűnik, ha a műre megrendelés nem érkezett. Jelen szerződést a Szerző azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Kiadó esedékes fizetési köte­lezettségének fizetési felszólítás ellenére a fizetési határidő lejártát követő 90 napon belül nem tesz eleget. Nem tekinthető a Kiadó szerződésszegésének, ha a fizetési kötelezettség teljesítésének el­ma­radása a Szerző hibájából, mulasztásából, téves adatszolgáltatásából származik. A Kiadó azon­nali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha a közzététel megtagadásának lenne helye, a Szerző a Kiadónak kárt okoz, ideértve azt az esetet is ha a kizárólagos kiadói jogra vonatkozó szabályokat a Szerző megszegi.

Jelen szerződést a felek határozatlan időtartamra kötik.

12./ Jelen szerződésben nem rendezett kérdésekben a szerzői jogra, az elektronikus kereskedelemre, a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályok, valamint a Ptk. előírásai irányadók. Amennyiben a vonatkozó jogszabályok úgy változnak meg, hogy jelen általános feltételek valamely rendelkezését kötelezően módosítani kell, úgy a szerződéses feltételek helyett auto­matikusan a jogszabályi feltételeket kell alkalmazni. Jelen szerződés a Szerző általi elfogadással, az elfogadás időpontjával egyidejűleg lép hatályba.


Szerzői nyilatkozat:

Jelen kiadói szerződés feltételeket elfogadom, tudomásul veszem, hogy a valótlan adatok mega­dá­sá­ból származó kárért felelős vagyok. Hozzájárulok, hogy a Kiadó személyes adataimat az adat­vé­de­lemre vonatkozó jogszabályok előírásai szerint tárolja és kezelje.


Szerző adatai:
Szerző családi és utóneve:
Szerző anyja neve:
Szerző születési adatai: ………év,……….hónap…….nap
Szerző lakcíme:
Szerző telefonos elérhetősége:
E-mail címe:

Kelt: ......................., .......év, ……………....hó ………nap

Főoldal | Sitemap